Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Sklepu internetowego

§ 1 

Administrator danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych sklepu internetowego www.road.pasaz24.pl jest ROAD Dudkiewicz spółka jawna wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej pod nr KRS 0000657021, NIP 8822125884 z siedzibą przy ul. Kopernika 11, 58-200 Dzierżoniów.

  2. Dane osobowe w sklepie internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”.

§ 2

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych wskazanych podczas rejestracji i składania zamówienia w szczególności tj. imię, nazwisko, nazwa, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dokonywane jest w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Dokonanie zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego, czyli zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży z Administratorem wymaga podania danych osobowych.

§ 3

Podstawy przetwarzania danych

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

§ 4

Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.

2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie– osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego– osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Prawo do sprzeciwu- osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres sklep@elektryczna1.pl lub pisemnie na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

§ 5

Bezpieczeństwo

W celu zwiększenia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych Klient zobowiązany jest do zachowania danych umożliwiających logowanie do sklepu w tajemnicy i nieprzekazywanie ich osobom trzecim. Aby uniknąć możliwości przechwycenia hasła przez osoby trzecie zaleca się korzystanie z komputerów oraz innych urządzeń umożliwiających dostęp do sklepu on-line posiadających program antywirusowy (regularnie skanowanych), sprawdzone oprogramowanie oraz nie korzystania z funkcji „zapamiętywania haseł” zarówno na sprzęcie własnym jak i należącym do osoby trzeciej.

§ 6

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są w bazie danych Sklepu. Do ochrony danych osobowych Sklep posiada i stosuje środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 

§ 7

Dostęp do bazy danych

Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych w zakresie niezbędnym do świadczeni usług przez Sklep drogą elektroniczną.

§ 8

Informacja o plikach cookie

Strona internetowa sklepu używa pliki cookie. Pliki cookie używane są do celów statystycznych przez usługę Google Analytics oraz do celów zapamiętywania wyborów użytkownika, aby jak najlepiej ułatwić korzystanie z serwisu strony internetowej.

§ 9

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).


Witryna stworzona na platformie